Nasze usługi

Proponujemy Państwu usługi z  zakresu szeroko pojętej ochrony danych osobowych, a w szczególności:

I. Przygotowanie do realizacji zadań Administratora, zgodnie z nowymi przepisami.

Na tę część składają się między innymi:

1)       opracowanie harmonogramu wdrożenia RODO;

2)       analiza konieczności wyznaczenia inspektora ochrony danych;

3)       identyfikacja procesów przetwarzania poszczególnych zbiorów i przygotowanie podstaw do utworzenia rejestru czynności przetwarzania;

4)       określenie formuł zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz realizacji obowiązku informacyjnego;

5)       zaprojektowanie rejestru naruszeń ochrony danych;

6)       przygotowanie wstępnych wersji analizy ryzyka oraz polityki ochrony danych;

7)       przygotowanie wstępnych wersji procedur realizacji praw osób i niezbędnych procedur przetwarzania;

8)       przygotowanie wzorów umów powierzenia danych;

9)       wykonanie wzorów poleceń przetwarzania oraz ich ewidencji;

10)    przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej oraz pracowników. 

II. Stała opieka merytoryczna i pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, na którą składają się:

1)       informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

2)       monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3)       nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z zasadami przetwarzania;

4)       udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

5)       współpraca z organem nadzorczym;

6)       pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;

7)       pełnienie funkcji koordynatora niżej wymienionego Zespołu ds. Ochrony Danych Osobowych.

III. Realizacja zadań administratora przy pomocy Zespołu ds. Ochrony Danych Osobowych oraz nadzór nad ochroną danych osobowych, na którą składają się:

1)       koordynowanie wykonania oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;

2)       przygotowanie formuł spełniających obowiązek informacyjny i nadzór nad jego realizacją;

3)       nadzór nad wdrożeniem przez administratora odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO;

4)       nadzór nad ochroną praw osób, których dane dotyczą;

5)       zgłaszanie naruszeń bezpieczeństwa do organu nadzorczego oraz osób, których dane dotyczą;

6)       kontynuowanie wykonania, wraz z innymi komórkami organizacyjnymi oraz późniejsze aktualizowanie rejestru czynności przetwarzania;

7)       kontynuowanie wykonania, wraz z innymi komórkami organizacyjnymi niezbędnych polityk i procedur ochrony danych;

8)       w ramach realizacji zadań podmiotu przetwarzającego, współpraca w zakresie tworzenia umów oraz realizacji zadań na polecenie innego administratora.