Szanowni Państwo,
jeśli w trakcie realizacji umowy cywilnoprawnej ze spółką Informacje Bezpieczne Sp. o.o. przekażecie nam Państwo jakiekolwiek dane osobowe, stajemy się administratorem tych danych. W związku wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy:

 1. Administratorem danych ww. osób jest firma Informacje Bezpieczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Spokojnej 69/71 lok. 2 81-549 Gdynia. Adres mail: biuro@informacjebezpieczne.pl
 2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy cywilnoprawnej, umożliwienie kontaktu, koordynacji oraz realizacji umowy pomiędzy jej Stronami.
 3. Państwa dane przetwarzane są na podstawie następujących podstaw:
  a. – jeżeli są Państwo stroną umowy, Wasze dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;
  b. – jeżeli są Państwo osobą reprezentującą Stronę umowy, Wasze dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z przepisami regulującymi reprezentacje stron umowy. Będą to, stosownie do jej rodzaju, m.in.: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych; Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
  c. – jeżeli są Państwo osobą wyznaczoną do kontaktów służbowych i/lub osobą odpowiedzialną za koordynację i realizację umowy, Wasze dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegającym na umożliwieniu kontaktu pomiędzy Stronami umowy.
 4. Podanie danych do umowy jest obowiązkowe.
 5. Źródłem danych osób wyznaczonych do kontaktów służbowych jest Strona umowy, która podała dane niezbędne do jej realizacji, tj. dane identyfikacyjne, teleadresowe oraz kontaktowe.
 6. Państwa dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ww. Umowa, została rozwiązana/wygasła lub do końca gwarancji/rękojmi, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.
 7. Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.
 8. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Dowiedz się więcej