Zmiany przepisów (od najnowszych)

· 2021-09-09 – Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 956 t.j.)

· 2021-09-09 – Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464 t.j.)

· 2021-09-09 – Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 735 t.j.)

· 2021-09-09 – Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 755 t.j.)

· 2021-09-09 – Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 t.j.)

· 2021-09-09 – Ustawa o Agencji Badań Medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2150 t.j.)

· 2021-09-09 – Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 2243 t.j.)

· 2021-09-09 – Ustawa o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2021 r. poz. 97)

· 2021-09-09 – Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 479 t.j.)

· 2021-09-09 – Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2021 r. poz. 553 t.j.)

· 2021-09-09 – Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2021 r. poz. 790 t.j.)

· 2021-09-09 – Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 866 t.j.)

· 2021-09-09 – Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 t.j.)

· 2021-09-09 – Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1556)

 

· 2021-09-08 – Ustawa o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 16 t.j.)

· 2021-09-08 – Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 735 t.j.)

· 2021-09-08 – Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2020 r. poz. 1100 t.j.)

· 2021-09-08 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1502 t.j.)

· 2021-09-08 – Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 t.j.)

· 2021-09-08 – Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 t.j.)

· 2021-09-08 – Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 t.j.)

 

· 2021-09-07 – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Energetyki, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia (Dz.U. z 2017 r. poz. 1903 t.j.)

 

· 2021-09-04 – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 t.j.)

· 2021-09-04 – Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojskowego dokumentu osobistego (Dz.U. 2004 Nr 212, poz. 2154)

 

· 2021-09-03 – Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1299 t.j.)

 

· 2021-09-02 – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych (Dz.U. 2004 Nr 219, poz. 2220)

 

· 2021-09-01 – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1396)

· 2021-09-01 – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 312)

· 2021-09-01 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 89)

· 2021-09-01 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 316)

· 2021-09-01 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700)

· 2021-09-01 – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyznaczenia sądów okręgowych właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1150)

· 2021-09-01 – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1152)

· 2021-09-01 – Ustawa o rzemiośle (Dz.U. z 2020 r. poz. 2159 t.j.)

· 2021-09-01 – Ustawa o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 584 t.j.)

· 2021-09-01 – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 732 t.j.)

· 2021-09-01 – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1052 t.j.)

· 2021-09-01 – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1269 t.j.)

· 2021-09-01 – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1375 t.j.)

· 2021-09-01 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 320 t.j.)

· 2021-09-01 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz.U. 2011 Nr 296, poz. 1755)

· 2021-09-01 – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz.U. z 2019 r. poz. 182)

· 2021-09-01 – Ustawa o giełdach towarowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 312 t.j.)

· 2021-09-01 – Ustawa o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1874 t.j.)

· 2021-09-01 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości (Dz.U. z 2020 r. poz. 353 t.j.)

· 2021-09-01 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania (Dz.U. z 2020 r. poz. 1269)

· 2021-09-01 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dotyczących niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się agrofaga <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa (Dz.U. z 2020 r. poz. 2179)

· 2021-09-01 – Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 328 t.j.)

· 2021-09-01 – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 t.j.)

· 2021-09-01 – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. z 2021 r. poz. 761 t.j.)

· 2021-09-01 – Ustawa o rynku mocy (Dz.U. z 2020 r. poz. 247 t.j.)

· 2021-09-01 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356)

· 2021-09-01 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 2018 r. poz. 467)

· 2021-09-01 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2014 r. poz. 1157)

· 2021-09-01 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017 r. poz. 1616)

 

· 2021-08-31 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2003 Nr 208, poz. 2026)

 

· 2021-08-28 – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187)

 

· 2021-08-25 – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1631)

 

· 2021-08-24 – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celno-Skarbowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1396)

· 2021-08-24 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 290 t.j.)

 

· 2021-08-19 – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 463 t.j.)

· 2021-08-19 – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 886)

· 2021-08-19 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1701)

· 2021-08-19 – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej” (Dz.U. z 2019 r. poz. 2102 t.j.)

 

· 2021-08-10 – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 857 t.j.)

 

· 2021-08-06 – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 659 t.j.)

 

· 2021-08-04 – Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1545 t.j.)

 

· 2021-08-02 – Ustawa o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 293 t.j.)

· 2021-08-02 – Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 t.j.)

· 2021-08-02 – Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 t.j.)

· 2021-08-02 – Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 2268 t.j.)

· 2021-08-02 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin (Dz.U. z 2020 r. poz. 2443)

· 2021-08-02 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin (Dz.U. z 2020 r. poz. 2450)

· 2021-08-02 – Ustawa o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz. 510 t.j.)

· 2021-08-02 – Ustawa o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816 t.j.)

 

· 2021-08-01 – Ustawa o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2021 r. poz. 76 t.j.)

· 2021-08-01 – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 689 t.j.)

 

· 2021-07-31 – Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 854 t.j.)

· 2021-07-31 – Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 t.j.)

· 2021-07-31 – Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1177)

· 2021-07-31 – Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1429)

 

· 2021-07-30 – Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2021 r. poz. 666 t.j.)

· 2021-07-30 – Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 t.j.)

 

· 2021-07-28 – Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1043 t.j.)

 

· 2021-07-24 – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie oddelegowania do służby lub pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1078)

 

· 2021-07-23 – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875)

· 2021-07-23 – Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 t.j.)

· 2021-07-23 – Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2021 r. poz. 737 t.j.)

· 2021-07-23 – Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz.U. 2005 Nr 48, poz. 459)

· 2021-07-23 – Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1454 t.j.)

· 2021-07-23 – Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2195 t.j.)

· 2021-07-23 – Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z 2020 r. poz. 551 t.j.)

· 2021-07-23 – Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 611 t.j.)

· 2021-07-23 – Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.)

· 2021-07-23 – Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 t.j.)

· 2021-07-23 – Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 t.j.)

· 2021-07-23 – Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554 t.j.)

· 2021-07-23 – Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 t.j.)

· 2021-07-23 – Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 t.j.)

 

· 2021-07-22 – Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 t.j.)

· 2021-07-22 – Ustawa o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 165 t.j.)

 

· 2021-07-21 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (Dz.U. z 2015 r. poz. 1215 t.j.)

· 2021-07-21 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1949)

 

· 2021-07-20 – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 485)

· 2021-07-20 – Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 t.j.)

 

· 2021-07-19 – Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1000)

 

· 2021-07-17 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz.U. 1994 Nr 131, poz. 667)

· 2021-07-17 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz.U. z 2017 r. poz. 1042)

· 2021-07-17 – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861)

· 2021-07-17 – Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 1262)

 

· 2021-07-16 – Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 627 t.j.)

· 2021-07-16 – Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2021 r. poz. 514 t.j.)

· 2021-07-16 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz.U. 2002 Nr 97, poz. 879)

· 2021-07-16 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców (Dz.U. z 2018 r. poz. 1576 t.j.)

 

· 2021-07-15 – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2262 t.j.)

 

· 2021-07-13 – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 655 t.j.)

· 2021-07-13 – Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 743)

· 2021-07-13 – Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 t.j.)

· 2021-07-13 – Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1068)

· 2021-07-13 – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 t.j.)

· 2021-07-13 – Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 t.j.)

· 2021-07-13 – Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554 t.j.)

· 2021-07-13 – Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1100 t.j.)

 

· 2021-07-09 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1170)

 

· 2021-07-06 – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1856)

 

· 2021-07-05 – Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 304)

 

· 2021-07-03 – Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1088)

· 2021-07-03 – Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 411 t.j.)

· 2021-07-03 – Ustawa o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722 t.j.)

· 2021-07-03 – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 t.j.)

· 2021-07-03 – Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 t.j.)

· 2021-07-03 – Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2021 r. poz. 133 t.j.)

· 2021-07-03 – Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1524)

· 2021-07-03 – Ustawa o rynku mocy (Dz.U. z 2020 r. poz. 247 t.j.)

· 2021-07-03 – Prawo o miarach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2166 t.j.)

· 2021-07-03 – Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2021 r. poz. 144 t.j.)

· 2021-07-03 – Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 234)

· 2021-07-03 – Ustawa o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2021 r. poz. 610 t.j.)

· 2021-07-03 – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 t.j.)

 

· 2021-07-02 – Ustawa o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2021 r. poz. 154 t.j.)

 

· 2021-07-01 – Ustawa o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz.U. 2006 Nr 191, poz. 1411)

· 2021-07-01 – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz.U. 2010 Nr 68, poz. 438)

· 2021-07-01 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 983)

· 2021-07-01 – Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 786 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398)

· 2021-07-01 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 759 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 687 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1083 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 1881 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1921 t.j.)

· 2021-07-01 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2195 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2279 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 13 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2020 r. poz. 27 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o radcach prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 75 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o usługach detektywistycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 129 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 130 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 204 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 227 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 242 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o Straży Granicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 305 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 389 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 431 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz.U. z 2020 r. poz. 508 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2020 r. poz. 586 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 611 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 617 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 686 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 707 t.j.)

· 2021-07-01 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 719 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2020 r. poz. 723 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 735 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 755 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 762 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 765 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2020 r. poz. 805 t.j.)

· 2021-07-01 – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1064 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1131 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1133 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1130 t.j.)

· 2021-07-01 – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1027 t.j.)

· 2021-07-01 – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1077 t.j.)

· 2021-07-01 – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1200 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o obligacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1208 t.j.)

· 2021-07-01 – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1228 t.j.)

· 2021-07-01 – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 t.j.)

· 2021-07-01 – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1341 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1400 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 t.j.)

· 2021-07-01 – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 t.j.)

· 2021-07-01 – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1545 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 t.j.)

· 2021-07-01 – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 t.j.)

· 2021-07-01 – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1651 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1655 t.j.)

· 2021-07-01 – Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683 t.j.)

· 2021-07-01 – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2020 r. poz. 1796 t.j.)

· 2021-07-01 – Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 t.j.)

· 2021-07-01 – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 t.j.)

· 2021-07-01 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2086 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 t.j.)

· 2021-07-01 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2096 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o kontroli niektórych inwestycji (Dz.U. z 2020 r. poz. 2145 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2419)

· 2021-07-01 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept (Dz.U. z 2020 r. poz. 2424)

· 2021-07-01 – Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2021 r. poz. 182 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 210 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 239 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami (Dz.U. z 2021 r. poz. 256 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 272 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 328 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 372 t.j.)

· 2021-07-01 – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2021 r. poz. 408 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 422 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 t.j.)

· 2021-07-01 – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 t.j.)

· 2021-07-01 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 468 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz. 510 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2021 r. poz. 541 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 575 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2021 r. poz. 610 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 605 t.j.)

· 2021-07-01 – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 648 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 694)

· 2021-07-01 – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 709 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 t.j.)

· 2021-07-01 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816 t.j.)

· 2021-07-01 – Prawo konsularne (Dz.U. z 2021 r. poz. 823 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o komornikach sądowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 850 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 854 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 877 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 944 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 994 t.j.)

· 2021-07-01 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355)

· 2021-07-01 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1002)

· 2021-07-01 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz.U. z 2019 r. poz. 510 t.j.)

· 2021-07-01 – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798)

· 2021-07-01 – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485)

· 2021-07-01 – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz.U. z 2019 r. poz. 130 t.j.)

· 2021-07-01 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1438 t.j.)

· 2021-07-01 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1225)

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Dowiedz się więcej