Związki zawodowe, a informacja o wysokości składki

Karolina Bajko

4.03.2020

Związek zawodowy żąda przekazywania co miesiąc imiennej listy pracowników ze wskazaniem wysokości odprowadzonej składki członkowskiej za danego pracownika. Wysokość składki jest ustalana procentowo i jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia danego pracownika. Czy mogę przekazać związkowi zawodowemu taką listę?

Nie.

Pracodawca może udostępnić związkowi zawodowemu imienną listę pracowników, za których w danym miesiącu została odprowadzana składka. Jednakże, wskazując na tej liście, w jakiej wysokości odprowadzona została składka za konkretnego pracownika pracodawca pośrednio udostępni związkowi zawodowemu informację w jakiej wysokości dany pracownik otrzymuje wynagrodzenie. Informacja o wysokości wynagrodzenia indywidualnie określonego pracownika należy do sfery dóbr osobistych, podlegających ochronie na mocy art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. Ujawnienie takiej informacji bez zgody pracownika może prowadzić do naruszenia dóbr osobistych danego pracownika, a także do ujawnienia danych osobowych bez prawidłowej podstawy prawnej i tym samym naruszone może również zostać prawo do ochrony danych osobowych oraz przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przedmiotowa kwestia niejednokrotnie była rozpatrywana przez sądy, a przestawione powyżej stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie. Do dnia dzisiejszego pozostaje aktualna uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 1993 r. (I PZP 28/93), w której wskazano, że „Zawarte w art. 8, 23 ust. 1 i 26 pkt 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55, poz. 234) uprawnienie do kontrolowania przez związki zawodowe przestrzegania prawa pracy oznacza także uprawnienie do kontrolowania wysokości wynagrodzeń pracowników; nie oznacza natomiast uprawnienia do żądania od pracodawcy udzielenia informacji o wysokości wynagrodzenia pracownika, bez jego zgody”, a także SN w tym samym wyroku podniósł, że „Ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę, może stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu art. 23 i 24 kodeksu cywilnego”. Również w sprawozdaniu z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2008 z dnia 12 sierpnia 2009 r. (Druk nr 2286, s. 110-111) zostało wskazane, że udzielenie informacji o wynagrodzeniu poszczególnych pracowników nie jest możliwe bez ich zgody.

Gdyby składka związkowa byłaby określona kwotowo, udostępnienie związkowi zawodowemu informacji, że za danego pracownika pracodawca odprowadził składkę w z góry zadeklarowanej wysokości nie stanowiłoby zagrożenia dla ochrony danych osobowych i dóbr osobistych pracownika. Natomiast, w sytuacji, gdy wysokość składki jest określona procentowo i uzależniona od wysokości wynagrodzenia indywidualnego pracownika stanowiłoby to przekazanie informacji w zakresie szerszym niż jest to niezbędne. Takie stanowisko jest również potwierdzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w decyzji z dnia 23 sierpnia 2013 r. (DOLiS/DEC-859/13), który wskazał, że „[…] z uwagi na fakt, iż wysokość składki członkowskiej nie jest ustalana jako procent wynagrodzenia, udostepnienie danych w powyższym zakresie nie doprowadza w sposób pośredni do ujawnienia wysokości wynagrodzenia danej osoby, czyli informacji, która mogłaby zostać uznana za wykraczającą poza zakres niezbędny do prowadzenia działalności związkowej”. To stanowisko GIODO zostało uznane za wytłumaczone w sposób wyczerpujący i potwierdzone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2016 r. (II Sa/Wa 1217/15), gdzie wskazano, że o ile wysokość składki związkowej nie jest pochodną od wysokości wynagrodzenia, ale jest stała to odnotowanie przy nazwisku członka wysokości wpłaty nie stanowi naruszenia tajemnicy uzyskiwanego przez tego pracownika wynagrodzenia.

Karolina Bajko

4.03.2020

Więcej tego autoraNapisz do autora

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskałam tytuł magistra prawa. Specjalizuję się w prawie ochrony danych osobowych. Swoje zainteresowania skupiam na branży medycznej i e-commerce. Prowadzę kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony danych osobowych. Głównie opiekuję się podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, które przetwarzają dane szczególnej kategorii. Posiadam doświadczenie zarówno w obsłudze podmiotów prywatnych jak i publicznych. W wolnych chwilach podróżuję, a w pozostałe dni szukam nowych destynacji.

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Dowiedz się więcej